Taka Japanese Restaurant

#270 – 1210 Summit Dr. Kamloops, BC
V2C 6M1

SOCIAL